Aby uzyskać polskie Świadectwo Kwalifikacji PGP na podstawie dokumentu stwierdzającego kwalifikacje pilota paralotniowego z innego kraju niż Polska, należy poddać się jednej z procedur wymienionych poniżej. Posiadacze dokumentów stwierdzających ww. kwalifikacje wydanych w krajach należących do EU nie mają obowiązku uznawania tego dokumentu, ani wymiany na ŚK (PGP) i mogą z niego korzystać na równi z polskim świadectwem kwalifikacji. Jednak z różnych przyczyn praktycznych warto mieć polskie świadectwo kwalifikacji.

Procedura 1

Ośrodek Szkolenia Lotniczego (szkoła paralotniowa) przeprowadza weryfikację umiejętności teoretycznych i praktycznych pilota starającego się uzyskanie ŚK (PGP) i po pozytywnej weryfikacji wystawia mu skierowanie na egzamin LKE. Z takim skierowaniem kandydat udaje się na sesję egzaminacyjną, gdzie zdaje egzamin teoretyczny, oraz praktyczny przed egzaminatorem LKE. Do egzaminu teoretycznego kandydat będzie dopuszczony po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, następnie po zaliczeniu teorii z wynikiem pozytywnym będzie mógł przystąpić do egzaminu praktycznego, a finalnie uzyska ŚK (PGP).

Procedura 2

Do ULC należy złożyć wniosek o wydanie ŚK (PGP), dostarczyć potwierdzoną notarialnie kopię rejestru lotów pilota (Logbook), oraz kopię posiadanego zagranicznego świadectwa kwalifikacji. Następnie zostanie przeprowadzona walidacja dokumentów i kandydat otrzyma z ULC skierowanie na egzamin teoretyczny i praktyczny. Po jego pozytywnym zaliczeniu zostanie mu wydane świadectwo kwalifikacji.

źródło: ULC