Egzaminy praktyczne na upr. PP zwykle przeprowadzane są z wykorzystaniem wyciągarki mechanicznej. Sprzęt do lotów egzaminacyjnych na wszystkie uprawnienia zapewnia sobie kandydat. Od pilotów chcących wykonywać loty na wyciągarce wymaga się okazania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na holu (H). Piloci ubiegający się o upr. TANDEM muszą przedstawić aktualne badania lotniczo-lekarskie. Paralotnie, na których będą się odbywały loty muszą posiadać aktualne dopuszczenie do wykonywania lotów (aktualna karta paralotni). Sesja może zostać odwołana w przypadku nieodpowiednich warunków meteorologicznych, oraz z powodów organizacyjnych. Zarejestrowani kandydaci będą w takich przypadkach informowani o zmianach za pomocą poczty elektronicznej, SMS, lub w razie konieczności telefonicznie.

Aby móc przystąpić do egzaminu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji pilota paralotni (PGP) - dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji po raz pierwszy z wybranym upr. podstawowym.
  2. Wypełniony wniosek o wpis uprawnienia do świadectwa kwalifikacji - dla posiadaczy ŚK (PGP) ubiegających się o kolejne uprawnienie(a) wpisywane do niego.
  3. Wypełniony dokument "CZĘŚĆ C – weryfikacja i stanowisko SILiP".
  4. Świadectwo(a) ukończenia szkolenia(ń) paralotniowego(ych), odpowiednie do uprawnienia(ń), o które kandydat będzie się ubiegać.
  5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP, tzw. CZĘŚĆ-B.
  6. Aktualne badania lotniczo-lekarskie, dotyczy tylko pilotów ubiegających się o upr. TANDEM.
  7. Potwierdzenie dokonania odpowiednich opłat egzaminacyjnych na konto ULC.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest również posiadanie:

  1. Ubezpieczenia OC rozszerzonego o uprawianie paralotniarstwa.
  2. Kompletu sprzętu paralotniowego (w tym radiotelefonu, wyczepu, kasku itd.) z ważnym dopuszczeniem paralotni do eksploatacji w Polsce. Można także sprawdzić, czy istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do wykonania lotu egzaminacyjnego u organizatora sesji.

Wszystkie powyższe dokumenty są kompletowane przed egzaminem teoretycznym i po ich weryfikacji kandydat będzie mógł przystąpić najpierw do egzaminu teoretycznego (jeśli jest wymagany), a następnie do egzaminu praktycznego (po zaliczeniu egzaminu teoretycznego). Więcej szczegółowych informacji kandydat otrzyma w biuletynie wysyłanym na adres email podawany podczas rejestracji na wybraną sesję egzaminacyjną.